Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΑΣ

Το Όραμα του INGENIUM μέχρι το 2030

Το όραμά του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου INGENIUM μέχρι το 2030 είναι η δημιουργία ένα ευρύ γεωγραφικού δικτύου με κοινούς εκπαιδευτικούς και κοινωνικούς στόχους.

Το INGENIUM αποτελεί μια σύμπραξη που χαρακτηρίζεται από πολιτιστική ποικιλομορφία και από ένα ευρύ φάσμα μαθημάτων και Ανώτατων Ιδρυμάτων όπου συμμετέχουν από πολυτεχνικά μέχρι και πανεπιστήμια εφαρμοσμένων επιστημών και ιατρικής.

Το INGENIUM, πιστό στην Αποστολή του, δημιουργεί και προωθεί τις εξελίξεις στην σύγχρονη πανεπιστημιακή εκπαίδευση  ακολουθώντας του στόχους που θέτει ο ΕΧΑΕ για την προώθηση της καινοτομίας στην μάθηση και στην εκπαίδευση.

Βασικό  χαρακτηριστικό του INGENIUM είναι η προώθηση της κινητικότητας των φοιτητών και του προσωπικού.

Η προώθηση της επιχειρηματικότητας και των προγραμμάτων ψηφιακής μάθησης και επικοινωνίας ενισχύονται μέσα από τη ανταλλαγή καλών πρακτικών όλων των πανεπιστημίων.

Όλα τα πανεπιστήμια του INGENIUM είναι σταθερά δεσμευμένα προς την επιδίωξη του κοινού οράματος των ευρωπαϊκών πανεπιστημίων και στην οικοδόμηση ενός νέου μοντέλου πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, όπου θα προσφέρεται ένα ευρύ φάσμα διεθνών ευκαιριών για φοιτητές, ερευνητές, προσωπικό και ενδιαφερόμενους περιφερειακούς φορείς.